Medlemsvilkår for HusCompagniets Byggeklub

Gældende fra 1. februar 2016 (version 2.1)

1. OMFANG

Medlemskab af HusCompagniets Byggeklub (Byggeklubben) er åben for personer over 18 år bosiddende i Danmark. Det er kun muligt at oprette og opretholde et medlemskab pr. person. Medlemskabet og alle rettigheder relateret hertil er personlige og uoverdragelige og alene knyttet til det konkrete medlem. Ethvert medlem af Byggeklubben accepterer ved indmeldelsen nærværende betingelser.

2. INDMELDELSE

HusCompagniet er i enhver henseende berettiget til at ændre nærværende medlemsvilkår. Gældende medlemsvilkår vil til enhver tid være at finde på Byggeklubbens hjemmeside.

3. ÆNDRINGER

HusCompagniet er i enhver henseende berettiget til at ændre nærværende medlemsvilkår. Gældende medlemsvilkår vil til enhver tid være at finde på Byggeklubbens hjemmeside.

4. ADRESSE

Medlemmernes adresseoplysninger opdateres ikke fra centralt sted, hvorfor der opfordres til, at medlemmerne af egen drift holder adresseoplysninger opdateret.

5. MEDLEMSFORDELE

Som medlem af Byggeklubben er det i forbindelse med køb af nyt hus ved HusCompagniet muligt at tilføre ekstra materialevalg mv. til særligt fordelagtige priser. Aktuelle fordele og rabatter vil til enhver tid være at finde på Byggeklubbens hjemmeside. Dette er dog ikke gældende for basic/kampagne huse, rækkehuse/projektsalg eller områder hvor HusCompagniet formidler salget, og medlemsfordele kan på ingen måde kombineres. Det er ej heller muligt at kombinere medlemsfordele med øvrige rabatter/kampagner, og medlemsfordele kan kun udnyttes én gang pr. huskøb.

Medlemsfordele er personlige, og kan under ingen omstændigheder sælges, kombineres, arves, refunderes eller på anden måde overdrages.

6. NYHEDSBREVE

Ved indmeldelse i Byggeklubben giver medlemmet sit uforbeholdne og uindskrænkede samtykke til at lade HusCompagniet og/eller dets samarbejdspartnere kontakte medlemmet elektronisk, telefonisk og pr. almindelig post.

7. REGISTREREDE OPLYSNINGER

Medlemmet giver ved sin indmeldelse sit uforbeholdne og uindskrænkede samtykke til, at HusCompagniet registrerer relevante og ikke personfølsomme oplysninger som person-, husstands- og interesseoplysninger samt historiske og fremtidige oplysninger om køb af varer og tjenester. Samtykket omfatter endvidere HusCompagniets benyttelse af de registrerede oplysninger til markedsføring af varer og tjenester, udvikling af HusCompagniets forretning, sortiment og tilbud, udarbejdelse og udveksling med samarbejdspartnere af markedsanalyser og anden information. HusCompagniet er endvidere berettiget til at videregive disse oplysninger til tredjemand.

8. UDMELDELSE

Ønsker et medlem at melde sig ud af Byggeklubben, kan dette gøres umiddelbart og omkostningsfrit på HusCompagniets Byggeklubs hjemmeside.

9. DATABESKYTTELSE

HusCompagniet registrerer og opbevarer medlemsoplysningerne fortroligt og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. I det tilfælde at informationerne videregives til tredjemand, sker dette under iagttagelse af størst muligt hensyn til såvel de registrerede oplysninger som til den registrerede.

10. OPHØR OG OPSIGELSE

HusCompagniet forbeholder sig ret til at opsige et medlemskab, hvis det pågældende medlem udviser en opførsel, der ikke kan accepteres. HusCompagniet er i den forbindelse ikke forpligtet til at begrunde opsigelsen.

HusCompagniet er endvidere berettiget til uden begrundelse at nedlægge Byggeklubben med 3 måneders varsel og dermed annullere samtlige medlemskaber.

11. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalens gyldighed samt parternes rettigheder og forpligtelser er underlagt dansk ret. Alle tvister, uoverensstemmelser eller krav, der måtte opstå mellem parterne, er – såfremt anden regulering ikke træder i stedet herfor – underlagt byretten i København.